Välkommen

Här finner du information om Margretelunds Väg- och Villaägareföreningar och deras verksamheter.  Medlemskap i Vägföreningen är obligatorisk för alla fastigheter i området. Anslutning till Villaägareföreningen är frivillig men krävs till exempel för att få möjlighet till en bryggplats. Läs mer här.

 

Aktuellt

Avstängning vid Trälhavsbadet

2017-12-08
Vi har under lång tid drabbats av nedskräpning på badets parkeringsplats. Buset har nått en sådan omfattning att styrelsen beslutat låta stänga tillfarten till badet under vintern. Detta direkt efter infarten till fastigheten Trälhavsvägen 41, alltså efter parkeringsytan utanför reningsverkets staket. 
Avstängningen ska utföras så att endast biltrafik hindras.  

Några exempel på vad vi drabbats av vid olika tillfällen nämner vi gärna: bilskrot, dörrar, bakluckor, delar av mopeder, en stulen båt på trailer, byggavfall i storsäck, ett halvdussin välfyllda latrintunnor, jordmassor och nu senast ett dussin trädstockar i meterlängder.
 
Varje gång vi drabbas måste vi städa, kostnaden är minst tusen kronor varje gång. Det är ju inte avsikten med våra vägavgifter och med denna information ber vi er medlemmar dels om förståelse för den obekvämlighet avstängningen kan innebära, dels att alla som har möjlighet håller ögon och öron öppna i hopp om att vi kan stävja ofoget.
 
Vindskydden på badet - Vi har förstått att många saknar möjligheten att kunna sitta ner i lä i söderläge med en medhavd fika en solig vinterdag. Ttyvärr blev vi pga vandalisering tvungna ta bort de omkullvräkta resterna av skydden. Ekonomin tillåter för tillfället inte en återuppbyggnad.
 
Grannsamverkan - installera gärna appen Coyards i era smarttelefoner om ni inte redan gjort det, det underlättar information mellan oss. Den grupp ni ska söka och välja heter “MVF/MV” – välkomna!
 

MVF:s bryggor, statusrapportering

Under säsong 2017 har våra bra brygganläggningar genomgått ett löpande underhåll. Inga investeringar har gjorts under året. Det löpande underhållet innefattar inoljning av samtliga bryggor, kontroll av bryggans status och funktion.
 
Dykbesiktning har genomförts på samtliga bryggor för att kontrollera förankringar. Behov av byte av kättingar i ”krysset” längst på Fiskartorpsbryggan upptäcktes och är nu utbytta till grova kättingar.
 
Elbesiktning görs varje år och innebär att samtliga bryggor genomgår en jordfelsmätning, kontroll av alla funktioner på bryggan, motionering av samtligajordfelsbrytare, elbelysning kontrolleras mm.
 
Bevakning av bryggor görs av Prevendo AB. De har nu flyttat ut sin RF-id brickor (larmbrickor) längre ut på bryggorna. Därmed säkerställs att ronderingar verkligen görs ända ut på bryggorna.
 
Badstegar utbytta på Fiskartorpsbryggan samt Spjutvägsbryggan.
Åtgärdat lås vid Fiskartorpsbryggan genom att svetsa fast en skyddsbricka, så att inre vredet kan nås från utsidan.
 

Beslut från Skattemyndigheten ang moms på medlemsavgifter

Nu har MVF fått ett positivt Omprövningsbeslut från Skattemyndigeten angående frågan om föreningen är skyldig att betala moms på medlemsavgifterna.
 

En sammanfattning över vad som har hänt inom MVFs ansvarsområde under säsongen.

  • Föreningen har engagerat en redovisningsbyrå AM Esback Redovisning AB att sköta löpande bokföring och årsbokslut.
  • TBK förhandlingarna angående avtal om utnyttjande av toa tömningsstationen i Sätterfjärden har avslutats. TBK har förklarat att man ej har resurser att förhandla, man befarar trängsel vid stationen och inga resurser att ändra i avtalen.
  • Föreningen har begärt omprövning av Skatteverkets beslut att momsbelägga våra medlemsavgifter. Båtplatsavgifterna är sedan tidigare momspliktiga.
  • Rapport om avskjutning av vitkindadgås har lämnats till Länsstyrelsen. Föreningen har ansökt om tillstånd att skjuta 25 gäss under nästa säsong.
  • Föreningen samtyckt med MV att tre granar som står olämpligt och osäkert utmed Spjutvägen kan avverkas genom vägföreningens försorg.
  • MVF har gett Österskärs Fiskeklubb bidrag för utsättning av gös i Sätterfjärden.
  • Uppstädning har skett vid Sätraängsbryggan av ilandfluten brygga/flotte, gamla bojar och annat skräp.

Snart dags för snö och halka!

Snart är vintern här och med den snö och halka. Även i år har vi PEAB som entreprenör. Då är det även dags för lite pekpinnar ....
- tänk på att inte parkera på vägar och trotoarer och försök ställa soptunnor så att snöröjningen inte hindras,
- de utställda sandlådorna är till för våra vägar och inte för privat bruk! Säg gärna till om du märker att de är tomma.
Tänk på att våra vägar inte är de högst priorierade i kommunen. Det kan dröja lite in på dagen innan de snöröjs/sandas. Kör försiktigt!

PEAB har inte maskiner så att de kan snöröja i Branta backen (en service vi försökt upprätthålla under senare år). Är det någon ungdom (under 18 år) som är intresserad av att hjälpa till att skotta och sanda i Branta backen under vintern, hör av er till ordforande.mv@gmail.com.

Kör försiktigt och sätt på er reflexer!
 

Angående parkering på och vid våra vägar.

För föreningens medlemmar finns ett antal parkeringsplatser för personbilar. Dessa parkeringsplatser är till för att ställa upp bilen vid användning av båt eller för gäster och skall inte användas om privata parkeringsplatser. Det är parkeringsförbud på alla våra vägar.

Observa också att Mötesplatser markerade med M inte får användas som parkeringsplats.
Läst mer om ditt ansvar som medlem.
 

Information angående anslutning av avloppsystem till Käppala.

Roslagsvatten och Käppala bjöd in till ett samrådsmöte den 2 juli angående anlsutningen av vårt avloppsystem till Käpplan. Du som inte kunde vara med på mötet kan få information om projektet här. Där finner du också vem du ska kontakta om du har några synpunkter.
 

Ny lag om toatömning från båtar

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:13, är det inte tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåt direkt i havet. Detta gäller från från och med den 1 april 2015
Den närmaste stationen för tömning av septitank är i Tunaviken, ca 15 min från Sätterfjärden.
Mer information i Transportstyrelsen broschyr.
 

Nu startar vi grannsamverkan via en app

Den senaste tiden har det varit en del inbrott och stölder i bostäder och båtar inom vårt område.
Villaägarföreningen och vägföreningen har gemensamt diskuterat vad som kan göras för att stävja detta. Styrelserna kan verka för att vi som grannar kan hjälpas åt att motverka detta genom grannsamverkan. 
I ett första steg att få igång en snabb kommunikation mellan oss grannar så har vi anslutet oss till en app som heter Coyards. Appen är kostnadsfri. Läs mer här  
 

Ditt ansvar som medlem

Dokumentet "Ditt ansvar som medlem" har uppdaterats. Observera att du som fastighetsägare är skyldig att ta hand om det dagvatten som härör från din fastighet. Vägföreningen ha stora problem med att hantera det vatten som rinner ut på vägen från alla, allt mer omfattande, hårdgjorda ytorna. Hur du ska anlägga utfarter, hantera sikttrianglar och träd som sticker ut över vägmarken m.m. kan du utläsa av dokumentet. Kontakta gärna MV om du har frågor när du ska anlägga en ny utfart!
 

Hastighetsbegränsningar på land och i vattnet

Inom hela vårt vägområde gällande maxfart 30 km.
I Sundet och på Sätterfjärden råder en maxfart på 5 knop. Detta gäller alla fordon, även vattenskotrar och jetski. Vi ber är vänligen respektera detta och att ni visar hänsyn till människor och djur inom vårt område. 
 

Policy gällande snöröjning inom Margretelundsvägförenings ansvarsområde

Margretelunds Vägförenings (MV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. MV vill i detta PM förtydliga förenings ansvar. Läs mer här!