Välkommen

Här finner du information om Margretelunds Väg- och Villaägareföreningar och deras verksamheter.  Medlemskap i Vägföreningen är obligatorisk för alla fastigheter i området. Anslutning till Villaägareföreningen är frivillig men krävs till exempel för att få möjlighet till en bryggplats. Läs mer här.

 

Aktuellt

Status ang iordningställandet av Margretelundsparken.

Förhoppningen var att arbetet med muddring, avvattning/torkning av sediment, bortforsling samt iordningsställandet av dagvattenparken skulle vara klart sommaren 2020 enligt information från entreprenören Maxtech, som på uppdrag av Roslagsvatten renar dagvattenparken. Arbetet startades förra året i november 2019, och har av alla möjliga anledningar blivit försenat, gång på gång.

Vi får verkligen hoppas att vi inte behöver fira ettårsdagen för detta arbete, utan att det enligt de senaste uppdateringarna från Roslagsvatten, kommer att slutföras i november 2020.

MVFs Styrelsen fortsätter att följa upp detta arbete.
 

Spjutvägsbryggan får Y-bommar inför säsongen 2021

Nu kommer äntligen en efterlängtad uppgradering av Spjutvägsbryggan.

I slutet av oktober (2020) kommer vi att förstärka förankring av bryggan med
8 st betongankare á 1000 kg styck, samt montera y-bommar.

Totalt blir det 32 platser fördelat enligt följande;
     · 2 st bojplatser på nock av bryggan
     · 4 st 4m-platser 10m y-bom
     · 4 st 3,5m-platser 10m y-bom
     · 2 st 3,5m-platser 8m y-bom
     · 16 st 3m-platser 6m y-bom
     · 4 st 2,5m-platser 6m y-bom

Se ritning nedan hur Spjutvägsbryggan kommer att se ut efter montering.
När vi är klara med Spjutvägsbryggan kommer 80% av MVF:s bryggor att vara utrustade med y-bommar. Ritning i pdf.


Nyhetsbrev från Roslagsvatten angeånde Margretlunds reningsverk.
https://www.anpdm.com/newsletterweb/464B5D467342435C4A76494159/40?noTracking=true
 

Röjning av vägområdet

Margretelunds vägförening kommer att utföra röjning av vägområdet under hösten. Vägområdet omfattar vägbanan samt vägrenar, diken och slänter längs med vägbanan, se bild.
Röjningen kommer omfatta den sly samt grenar som sticker ut i vägområdet från intilliggande tomter upp till en höjd av ca 4,6 meter. Vill du själv åtgärda den växtlighet som sticker ut i vägområdet från din tomt ska detta vara utfört senast den 11 oktober.

2020-09-16
Roslagsvatten har nu avslutat provtagningen i dagvattenparken i Margretelund och i Sätterfjärden efter bräddningen den 15 augusti.
Det var inget provresultat i Sätterfjärden som visade på otjänligt badvatten under de tre veckor som provtagningen pågick. Prov togs på fyra platser i fjärden. Halterna av bakterier är nu åter låga även i dagvattenparken där halterna inledningsvis var höga.

2020-09-02
Protokoll från vägföreningens stämma är publicerad under fliken Föreningarna/vägföreningen/stämmor/2010 --
 

Kommunen skärper parkeringsregler och parkeringsövervakning vid Fiskartorpsbadet

Parkeringsförbud införs på Margretelundsvägen vid badplatsen Fiskartorpet i Margretelund. Förbudet att parkera gäller längs Sätterfjärden på Margretelundsvägens västligaste del fram till Kogervägen. Skärpt parkeringsövervakning införs.
Mer info finns på kommunens hemsida.
 

Från Österåkers kommun angående luktproblem från reningsverket - Information om förslag till beslut och möjlighet att lämna synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit fram ett förslag till beslut avseende åtgärder till följd av klagomål på lukt från Margretelunds avloppsreningsverk. Beslutsförslaget bifogas. Ärendet kommer att behandlas vid Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 augusti.
Innan beslut fattas lämnas ni möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till beslut. Eventuella synpunkter behöver vara miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhanda snarast. Om inget nytt tillförs ärendet som föranleder en annan bedömning är avsikten sedan att fatta beslut enligt förslaget.
Enligt beslutsförslaget föreläggs Roslagsvatten AB att utreda och ta fram förslag på ytterligare försiktighetsåtgärder för att minimera risken för luktolägenhet. Enligt beslutsförslaget föreläggs Roslagsvatten AB även att skriftligen redovisa de rutiner som finns och den egenkontroll som genomförs i dagsläget för att minimera luktstörningar. Detta ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 30 september 2020.
Baserat på den utredning som tas fram och de uppgifter som framkommer kommer därefter beslut om ytterligare skyddsåtgärder att fattas.
 

Bräddning i vattenparken

Till följd av det stora strömavbrottet har det skett en bräddning till vattenparken. Roslagsvattens bedömning är att volymerna ryms, fördröjs och renas i dagvattenparken och i efterföljande vassområde. De går inte ut med någon avrådan från bad i detta läge. Roslagsvatten kommer att följa upp vattenkvaliten i Sätterfjärden med provtagning under de närmaste två veckorna.

Uppdaterad info från Roslagsvatten: Under vecka vecka 34 har prover tagits vid två tillfällen i dagvattenparken vid Margretelund och på fyra platser i Sätterfjärden. Proverna visar på en tydlig påverkan i dagvattenparken som förväntat. Den 17 augusti sågs en något öka halt bakterier längst in i viken mot dagvattenparken, provet blev då klassat tjänligt med anmärkning. Torsdagen den 20 augusti var halterna åter låga inne i viken, men en viss ökning syntes vid Fiskartorpet. Vid Badholmen var halterna låga. Vid Rödbosundssidan var halterna låga. Det har hittills således inte varit något otjänligt badvattenprov i Sätterfjärden. Ytterligare provtagning sker på måndag och torsdag vecka 35. Eftersom det nu regnat kommer halterna med stor sannolikhet att vara högre i hela Sätterfjärden på måndag eftersom regnvattnet också för med sig bakterier från omgivande mark, samt ut från dagvattenparken.
 

Kallelse till stämma i Margretelunds vägförening

Medlem i Margretlunds vägförening kallas till årsstämma den 27 augusti kl. 19.00 i Tråsättraskolans matsal. Tyvärr har vi inte samma möjlighet som MVF att ha ett digitalt möte eftersom vi lyder under annan lagstiftning. Vi vädjar dock till er alla att max en person per fastighet deltar vid mötet för att minimera antalet deltagare. Det finns även möjlighet att lämna fullmakt till t.ex. en granne. Styrelsen har med stöd av en tillfällilg lag beslutat om att en medlem får ha fullmakt för max 10 andra medlemmar, se vidare i kallelsen.
Kallelse, fullmakt, årsbokslut 2019, revisionsrapport, svar på motion.

Valberedningens förslag till styrelse – MV:s årsmöte 2020-08-27
Valberedningen, bestående av Nils Magnius, Tommy Hallberg och Robin Crohns, föreslår följande personer som mötesordförande, mötessekreterare, justeringsmän och styrelse. 
 
3 – Val av ordförande
-       Tommy Johansson
4 – Val av sekreterare
-       Lennart Sundqvist
5 – Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
-       ?
-       ?
17 - Val av styrelse, ordförande, revisorer och valberedning
Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter.
Följande ledamöter sitter kvar till årsmötet 2021:
Ordförande - Monica Lagerqvist-Nilsson
Ledamöter - Hans Kempka, Kjell Johansson, Peter Thomson och Ingebjörn Gille.
Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Marcus Renlund och Ante Stenrot.
Valberedninen föreslår nyval av (ersätter Fredrik Boye): Fredrik Hjertberg, Sjökapten.
Revisorer väljs på två år (Två revisorer och en suppleant enligt stadgarna.)
Revisor - Marie Zachrisson - OMVAL, Jerry Alm – sitter kvar till 2021
Revisorsuppleant - Cecilia Helle - OMVAL, Kjell Legernes – sitter kvar till 2021
Valberedningen föreslår följande personer: Tommy Hallberg (sammankallande), Robin Crohns och Nils Magnius.

Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse
Valberedningen har under året träffats och korresponderat kring styrelsens sammansättning som väl motsvarar angivna mål. Valberedningen har också varit i kontakt med samtliga i styrelsen och ser ingen anledning att föreslå några större förändringar.
 

Viltrapport 2020-08-03

Vildsvinen härjar inom MVF:s område samt strax utanför, genom att välta soptunnor och böka i trädgårdarna.
I månadsskiftet juli/aug har sex stycken kultingar skjutits, två stycken på Fjärilsvägen och fyra stycken på Hjalmar Strååts väg idag.

Minkfamiljen som bott vid Sätra ängsbryggan har decimerats med tre stycken skjutna minkungar.
Minkarna har dödat de flesta and- och sothönsungarna inom Sätraängsområdet.
Svanarna har dock lyckats behålla sina tre ungar.

Endast en andunge är i år resultatet av äggläggningen vid Vattenparken, problemet har varit den stora
muddringen som stört bobyggandet.
Avskjutningen av vitkindad gås på våra badstränder, har hittills resulterat i tolv stycken skjutna av licensens 15 stycken.

MVF Årsmötesprotokoll

Protokoll från MVF årsmöte 25 juni 2020
 

Material till MVF:s årsmöte den 25 juni.

Mötet hålls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 19.00 Med anledning av risken för smitta av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet 2020 skall genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Denna möjlighet har skapats genom nya, tillfälliga, lagregler.
Mer information finns i kallelsen nedan.

Kallelse och agenda
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Information om verksamheten 2019
Förslag till verksamhetsplan och budget 2020
 

Städning av våra grönområden

Om du bor i området och är under 18 år har du möjlighet att hjälpa till att hålla våra grånområden, bad etc. städade och fina och samtidigt tjäna pengar!

Är du intresserad, anmäl namn, ålder och adress samt vilka veckor du kan arbeta till: stadning.mv@gmail.com

Vi kommer att sätta ihop ett schema utifrån hur många intresserade vi får. Tidigare somrar har det blivit ca 9 timmar per person.

Vi vill ha din anmälan senast onsdagen den 10 juni.
 

Inställt midsommarfirande

Det traditionsenliga Midsommarfirandet på Trälhavsbadet måste tyvärr ställas in i år 
p g a rådande pandemi. Vi får sikta på att kunna genomföra friandet, som vanligt, nästa år. 
Är det någon som redan nu känner att dom vill vara med och arrangera nästa års midsommarfirande, hör gärna av er till mig.

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!

Mvh Anette Hallberg
Klubbmästare MVF
 

Frågor till Roslagsvatten

Frågor som MVF har skickat till Roslagsvatten inför mötet "Framtida reningsverk i Österåkers kommun". Frågedokumentet har liksom den tidigare promemorian om utbyggnad av Margretelunds reningsverk och utsläpp av orenat avloppsvatten även tillställts samtliga politiska partiers gruppledare i kommunfullmäktige. Mötet hålls den 13 maj.
 

Viltrapport fram till och med april 2020

Nu finns en ny rapport från vår viltvårdare Bo Hallberg under fliken Viltrapporter.
 

Bryggan vid Fiskartorpsbadet

Vid de årliga dykningarna vid Fiskartorpsbadet visade det sig att bryggan hade sådana brister under ytan att den måste bytas ut. Bryggan är därför upptagen och bortfraktad. Vi undersöker nu hur och när en ny brygga kan ersätta den gamla. I samband med det avser vi också att lägga ut ny sand vid badet.
 

MVF "uppvaktar" kommunfullmäktige

Genom bifogade PDF har MVF i dag, den 6 maj 2020, "uppvaktat" de politiska partiernas gruppledare i kommunfullmäktige.
 

Bekämpning av Parkslide

Nu har vi kommit igång med vårt försök att bekämpa våra bestånd av Parkslide vid Fiskartorpsbadet. Eftersom vi inte kan använda bekämpningsmedel så nära vattnet har vi valt att täcka över växterna med en tungpress som sedan täcks med sprängsten för att ligga på plats.

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt och se till att stenarna får ligga kvar på plats! 


MVF begär möte med Roslagsvatten

Med anledning av de nu kända planerna ang reningsverk i Österåker har MVF skickat en begäran om ett informationsmöte med ansavrig på Roslagsvatten.
 

Valborgsfirande inställt i år

På grund av Corona pandemin kommer firandet av Valborgsmässoafton den 30 april tyvärr att ställas in vid Trälhavsbadet.
Föreningen vill uttala ett starkt önskemål om att inte lämna ris m.m. brännbart på området. 
 

MVF polisanmäler Roslagsvatten

MVF har gjort ytterligare en polisanmälan ang bräddningar i Roslagsvattens avloppssystem. Anmälan kan du läsa här.
 

Uppskjutna årsstämmor

Styrelserna för Margretelunds vägförening och villaägareförening har utifrån rådande förhållanden med avseende på coronaviruset beslutat att skjuta upp sina stämmor som normalt hålls under april månad.
Vi kommer att kalla till stämmor i vanlig ordning när läget har stabiliserats och det går att hålla möten utan restriktioner för våra medlemmar.

Har ni frågor om avgifter till vägföreningen, kontakta kassören Hans Kempka, kassor.mv@gmail.com

I övrigt gäller normala kontaktvägar till föreningarna.

Ta hand om er!
Styrelserna för MVF och MV
 

Vädjan från vår vildtvårdare

Viltvårdarna meddelar att de får ut och söka upp rådjur som har blivit svårt skadade av hundar (ofta avsliten hud på benen) för att sedan skjuta med. Tänk på detta när ni släpper era hundar.

29:e februari är sista dagen för att lämna en motion till MVFs och MVs årsmöten.

Vill du lämna in en motion till Villaägarföreningen MVFs årsmöte ska detta ske senast den 29 februari.
Motionen/förslaget till MVF skickas till styrelsens ordförande
Via mail  jeagervald@yahoo.se
eller via brev Margretelundsvillaäageförening. c/o Jan-Erik Agevald, Badbergsvägen 1, 184 60 Åkersberga

Även eventuell motion till vägföreningen (MV) ska lämnas senast den 29 februari till antingen:
ordforande.mv@gmail.com
eller
Margretelunds vägförening, c/o Kjell Johansson, Rödsbsundsvägen 49, 184 60 Åkersberga.

Mötena hållas den 23 april i Tråsättraskolan. 
 

MVF kompletterar polisanmälan av Roslagsvatten

Den 21 och 22 december 2019 konstaterade medlemmar i vår förening att vattnet kring Fiskartorpet vid Sätterfjärden var väldigt grått, smutsigt och ogenomskinligt. Samtidigt hade en medlem sett hur det sprutade ut avloppsvatten ur en brunn på Sätraäng nedanför Muskötvägens anslutning till Margretelundsvägen. Brunnen ligger i gränsen mellan fastigheterna Berga 8:1 och Berga 6:2. Bägge fastigheterna ägs av Margretelunds villaägareförening.
Läs hela kompletteringen till tidigar anmälan här.
 

Placera inte soptunnorna på vägmark!

Tänk på och respektera att era sopkärl ska stå inne på era egna tomter när det inte är tömningsdag. Det kan ju slå till och bli vinter och då vill vi ha plats för snöröjning på vårt vägområde. Vägarna är smala och det blir ännu smalare om det inte går att ploga hela vägbredden. I vägområdet ingår, förutom vägbanan, slänter och diken.
 

MVF polisanmäler Roslagsvatten

På grund av de upprepade bräddningarna i Sätterfjärden med avloppsvatten så har MVF nu polisanmält Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.

Underhållsarbete i Margretelunds dagvattendamm

Roslagsvatten har påbörjat ett underhållsarbete av dagvattendammen i Margretelundsparken. För att öka vattendjupet och upprätthålla reningsfunktionen kommer dammen att tömmas på sediment.
Mer information kan du läsa här.
Vi hoppas att arbetet är färdigt och området återställt till sommaren 2020.
 

I gryning och skymning… 

Var extra försiktig och uppmärksam på vilda djur då du åker till och från jobb och skola. I gryning och skymning är ju djuren som mest aktiva.
 
Den sträckan i vårt område som är extra drabbad, är:
Bokskogen - Margretelundsvägen – Slottsängen
Kontrollera att du har en viltolycksremsa i bilen, så att du kan märka upp olycksplatsen, om en viltkollision skulle inträffa. Det är viktigt att märka upp platsen så att viltvårdarens hund kan få upp ett spår av det skadade djuret, och att det kan avlivas så fort som möjligt.
 
Det är inte bara en rekommendation, utan även en skyldighet man har, att märka ut olycksplatsen.
 
En viltolycksremsa är gratis och går bl a att hämta på bilprovningsstationer. På remsan står det även hur du går tillväga vid en viltolycka. Saknar du en remsa går det självfallet att använda något annat, att märka upp olycksplatsen platsen med.
Du kan även skriva ut en remsa via länken här nedan.
 
https://www.viltolycka.se/upload/files/viltolycksremsaA4130823.pdf
  
Kör försiktigt och var lite extra uppmärksam!
 

Möten angående bräddningar i Sätterfjärden.

Den 14 augusti 2019 släpptes (bräddades) 3,5 miljoner orenat avloppsvatten ut i Sätterfjärden. Under ett helt dygn skedde utsläppet innan Roslagsvatten upptäckte det och fick stopp på utsläppet.  Kommunen avrådde under två veckor från bad. Detta under en varm sommarperiod då många vill använda vår badplats vid Fiskartorpet.
Det är inte första gången som Roslagsvatten bräddar orenat avloppsvatten ut i Sätterfjärden. Upprördheten var stor från flera föreningsmedlemmar. Margretelunds Villaägareföreningen och Margretelunds Vägföreningen ställde skriftligt ett antal frågor till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden som har det politiska ansvaret för VA-frågorna i kommunen, se bifogade promemoria ”Bräddningar av orenat avloppsvatten i Sätterfjärden”.
Vid ett möte hos Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen den 16 september redogjorde representanter från förvaltningen vad som hade medfört den omfattande bräddningen den 14 augusti. Man besvarade också de frågor som vi ställt genom vår promemoria. Vi upplystes även om att kommunen har gjort en åtalsanmälan till miljöåklagaren, se bifogade ”Presentation till Villaägareföreningen”.
Vid mötet med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen deltog representanter från Villaägareföreningen och Vägföreningen.

Från Villaägareföreningens sida kommer vi aktivt att följa upp vad kommunens åtalsanmälan leder till. Vi kommer att överväga om vi i egenskap av vattenägare också ska lämna in en åtalsanmälan. Fortsatta kontakter och uppföljning med kommunen kommer också att ske.   
 

Ny viltrapport

Nu kan du läsa en ny rapport från vår viltvårdare. Rapporten finns under fliken Viltrapporter
 

Bada inte i Sätterfjärden!

Uppdatering från Roslags vatten 2019-08-27
De nya vattenprovresultaten tagna i Sätterfjärden är godkända, därmed hävs avrådan från bad i fjärden.

Uppdatering från kommunens hemsida 2019-08-22
Fortsatt avrådan för bad i Sätterfjärden
Proverna som togs i Sätterfjärden måndagen den 19 augusti indikerar en förbättring av badvattenkvaliteten, men avrådan för bad i Sätterfjärden gäller fortfarande. Nya prover togs på förmiddagen den 22 augusti.
Ett utsläpp av orenat avloppsvatten har skett till Sätterfjärden under onsdagen vecka 33. Kommunen avråder efter utsläppet från att bada i Sätterfjärden tills dess att prover tydligt visar att de förhöjda bakteriehalterna når nivåer som inte bedöms vara en risk för hälsan.
De prover som togs i måndags visar att bakteriehalten har minskat. Men kommunen avråder fortsatt från att bada tills resultaten från proverna som tagits torsdagen den 22 augusti har inkommit till kommunen.

Uppdatering från kommunens hemsida 2019-08-19
Analyserna av proverna som togs i torsdags indikerar höga bakteriehalter och avrådan från bad i Sätterfjärden kvarstår. Nya prover kommer att tas på måndag (dvs. i dag).

Klippt från kommunens hemsida 2019-08-15
Utsläpp av avloppsvatten till Sätterfjärden
Det har skett ett utsläpp av avloppsvatten till Sätterfjärden. Kommunen tar ett prov för att kontrollera badvattenkvaliteten vid Badholmen och Fiskartorpet och avråder tills vidare från bad i Sätterfjärden.

Viltrapport 20190707.

Viltrapport MVF
Bo Hallberg meddelar att hittills i år har 8 stycken vildsvin skjutits i den kull
som vistas inom vårt råden.
 

Håll efter växtligheten - det kan rädda liv!

Här är en liten broschyr som kommunen försett oss med angående sikten längs vägarna. Det är viktigt att du som fastighetsägare håller efter din häck och annan växtlighet!
 

Möjlighet för ungdomar att hjälpa till!

2019-05-29
Även i år så erbjuder vägföreningen medlemmarnas ungdomar (under 18 år) möjlighet att hjälpa till att hålla våra grönområden, bad m.m. rena. Ersättningen är det sedvanliga arvodet (100 kr per timme), max 900 kr per person. Hur många timmar man får är beroende på hur många som är intresserade. Vi försöker ge alla som anmäler sig möjlighet att hjälpa till. 
Anmäl intresse till stadning.mv@gmail.com och ange namn, ålder, adress och övriga kotaktuppgifter. Observera att vi kommunicerar främst via e-post och eventuellt sms. Det är därför viktigt att alla som anmäler sig kontinuerligt läser sin e-post. Vi vill ha er intresseanmälan senast söndagen den 9 juni.
 

Höghöjdsröjning

Vi kommer inom kort att utföra höghöjdsröjning längs vägarna. Inför detta uppmnans ni att själva åtgärde de träd och buskar som hänger ut över vägen. Om ni inte gör det så kommer vägförenignen att ta bort de träd och buskar som hänger ut över vägen och stör sikt m.m. Se bilder (lånade från kommunen) om vilka mått som gäller (klicka på den för större bild).
 

Midsommarafton

Som vanligt startar midsommarfirandet kl. 14.00 på Trälhavsbadet den 21 juni.

Midsommarstången klär vi kvällen innan midsommarafton, den 20 juni. Samling kl. 19.00 vid ängen snett mitt i mot reningsverket.
Om det är någon som har mycket björkris över? Kontakta gärna mig, det går åt mycket till midsommarstången.

Är det någon som är intresserad av att vara med och musicera på midsommarafton? Hör gärna av er till mig för vidare kontakt med "spelmanslaget”.

Klubbmästare
Anette Hallberg
073-536 15 95

Hur är läget när det gäller vildsvin, rådjur gäss osv i vårt område?

Vi kommer nu löpande få viltrapporter från vårt område. Vår viltvårdare, Bo Hallberg, kommer att förse oss med dem. Du hittar dem under rubriken Viltrapporter.
Viltrapport 20190516
Tack Bosse för denna service!
 

Varning - Stor brandrisk!

2019-04-27 Det är stor brandrisk i vårt område nu inför Valborg. I fredags hade vi en mindre gräsbrand på Trälhavsbadet. Brandmännen uttryckte då stor tveksamhet mot majbrasan. Det är från och med nu INTE ok att lägga på mer ris på brasan. Ni får istället köra riset till Brännbacken.
 

Protokoll från årsmötena

Protokoll och nya stadgar från Margretelunds Vägförenings, MV, årsstämma
Protokoll från Margretelunds Villaägareförenings, MVF, årsmöte

Uppdaterad bryggförordning

Här kan du läsa den uppdaterade Bryggförordningen.
 

Nya bänkar vid badet

Nu är de nya bänkarna och grillen äntligen installerade vid Trälhavsbadet. Varför inte njuta av soluppgången på vårt vackra bad?

Y-bommar

Nu är det snart dags att lägga i båten. Några av föreningens bryggor har Y-bommar. Här finns en instruktion om hur du på bästa sätt förtöjer båten vid dem.
 

Dags för årsmöten!

Den 11 april 2019, kl. 19:00 är det dags för årsmöten. Kallelser och övriga handlingar kommer inom kort att skickas ut och laddas upp här.

Kallelse till årsmöte i Margretelunds vägförening samt verksamhetsberättelse för 2018, revisionsberättelse, förslag till nya stadgar, fullmaktsblankett och medgivande till att lagra e-postadresser. Observera att det blir både billigare och smidigare för oss alla om vi kan skicka kallesler etc. med e-post! 

Margretelunds Villaägareförenings årsmöte startar direkt efter MVs årsmöte. Nedan finns handlingar till årsmötet. 

Kallelse och agenda
Årsredovisning och revisionsberättelse
Information om verksamheten 2018
Verksamhetsplan och budget
Förslag på nya stadgar


 

Underhållsarbeten i vattenparken

Uppdatering 2019-05-29
Arbetet är uppskjutet till hösten.

2019-03-17
Inom kort så kommer Roslagsvatten att påbörja underhållsarbete av dagvattendammen i vatten-parken. För att öka vattendjupet och upprätthålla reningsfunktionen kommer dammen att tömmas på sediment. Sedimentet pumpas upp med hjälp av pumpar som ansluts till en amfibiemaskin och en grävmaskin. Sedimentet avvattnas sedan i filtertuber innan det kan transporteras bort för vidare omhändertagande. Totalt kommer arbetet att pågå under ca 8-9 veckor exklusive tiden för avvattning. Avvattningen möjliggörs genom att sedimentet läggs i filtertuber som placeras intill dammarna (se bild). Sedimentet torkar i tuberna och vattnet rinner tillbaka till dammen och Sätterfjärden via ett dike.  
Under tiden pumpning av sediment sker kommer hela parkområdet att hägnas in.
Det finns en risk att buller från maskiner uppstår, varför arbetet kommer att begränsas till kontorstider och endast utföras på vardagar.
 

Arbeten på Badbergsvägen

Uppdateras 2019-02-05, arbetena har blivit försenade.
I mitten på vecka 5, 2019 kommer Roslagsvatten att behöva schakta på badbergsvägen 2 ovanför Fiskartorpet. De ska renovera förbindelsepunkten då den inte fungerar. Det kommer att bli väldigt trångt under tiden som de är där med maskiner och lastbil så vägen kommer att stängas av för genomfart under dagtid då arbete pågår. Trafiken leds via pilbågsvägen och Kogervägen.
 

Bolagsverket underkänner MVF:s nya stadgar

På uppdrag av årsmötet 2016 lämnade styrelsen till årsmötet 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar - sedan beslutade årsmötena 2017 och 2018 att godta förslaget. Efter detta skickades de reviderade stadgarna tillsammans med andra erforderliga dokument in till Bolagsverket.
Bolagsverket har sedan behandlat ärendet och beslutat att underkänna stadgarna – skälen är:
a)       Uppgift om insats saknas i stadgarna: en insats ska alltid finnas med vid inträde i en ekonomisk förening
b)      § 5 – Begära en extra stämma: detta kan styrelsen, revisor och minst en tiondel av medlemmarna göra
c)       § 6 – Tidigast när kallelse ska ske saknas: enligt lag är det numera 6 veckor innan stämman
d)      Uppgift om grunderna för en eventuell vinstfördelning saknas
e)      Uppgift om hur andra meddelanden ska delges medlemmarna saknas
Baserat på Bolagsverkets beslut utreder nu styrelsen för MVF frågan och återkommer med vederbörliga åtgärder, samt information, senast till nästa årsmöte.
 

Uppdaterad bryggförordning.

Vi har förtydligat vad som gäller angående återbetalning av båtplatsavgift under punkt 3.7.
Vi uppmanar medlemmar som hyr båtplats att läsa igenom hela Bryggförordningen!
 

Tilllgänglighet av båtplatser

Vakansgrad på MVF:s båtplatser är i år mycket låg (daterat 20180618). Endast ett fåtal platser för mindre båtar finns vid Fiskartorpsbryggan och Rödbosundsbryggan.
Vid Fiskartorpsbryggan finns endast säsongsplatser kvar.
 

Samtycke för lagring av e-postadress

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftlagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För MV innebär detta att vi måste ha skriftligt godkännande (samtycke) för att få ha er mejladress i vårt medlemsregister. Om ni föredrar att få handlingar och på annat sätt bli kontaktade av MV via e-post måste ni därför lämna ett skriftligt godkännande.
Blankett för medgivande finns här.
 

Avstängning vid Trälhavsbadet

2017-12-08
Vi har under lång tid drabbats av nedskräpning på badets parkeringsplats. Buset har nått en sådan omfattning att styrelsen beslutat låta stänga tillfarten till badet under vintern. Detta direkt efter infarten till fastigheten Trälhavsvägen 41, alltså efter parkeringsytan utanför reningsverkets staket. 
Avstängningen ska utföras så att endast biltrafik hindras.  

Några exempel på vad vi drabbats av vid olika tillfällen nämner vi gärna: bilskrot, dörrar, bakluckor, delar av mopeder, en stulen båt på trailer, byggavfall i storsäck, ett halvdussin välfyllda latrintunnor, jordmassor och nu senast ett dussin trädstockar i meterlängder.
 
Varje gång vi drabbas måste vi städa, kostnaden är minst tusen kronor varje gång. Det är ju inte avsikten med våra vägavgifter och med denna information ber vi er medlemmar dels om förståelse för den obekvämlighet avstängningen kan innebära, dels att alla som har möjlighet håller ögon och öron öppna i hopp om att vi kan stävja ofoget.
 
Vindskydden på badet - Vi har förstått att många saknar möjligheten att kunna sitta ner i lä i söderläge med en medhavd fika en solig vinterdag. Ttyvärr blev vi pga vandalisering tvungna ta bort de omkullvräkta resterna av skydden. Ekonomin tillåter för tillfället inte en återuppbyggnad.
 
Grannsamverkan - installera gärna appen Coyards i era smarttelefoner om ni inte redan gjort det, det underlättar information mellan oss. Den grupp ni ska söka och välja heter “MVF/MV” – välkomna!
 

MVF:s bryggor, statusrapportering

Under säsong 2017 har våra bra brygganläggningar genomgått ett löpande underhåll. Inga investeringar har gjorts under året. Det löpande underhållet innefattar inoljning av samtliga bryggor, kontroll av bryggans status och funktion.
 
Dykbesiktning har genomförts på samtliga bryggor för att kontrollera förankringar. Behov av byte av kättingar i ”krysset” längst på Fiskartorpsbryggan upptäcktes och är nu utbytta till grova kättingar.
 
Elbesiktning görs varje år och innebär att samtliga bryggor genomgår en jordfelsmätning, kontroll av alla funktioner på bryggan, motionering av samtligajordfelsbrytare, elbelysning kontrolleras mm.
 
Bevakning av bryggor görs av Prevendo AB. De har nu flyttat ut sin RF-id brickor (larmbrickor) längre ut på bryggorna. Därmed säkerställs att ronderingar verkligen görs ända ut på bryggorna.
 
Badstegar utbytta på Fiskartorpsbryggan samt Spjutvägsbryggan.
Åtgärdat lås vid Fiskartorpsbryggan genom att svetsa fast en skyddsbricka, så att inre vredet kan nås från utsidan.
 

Beslut från Skattemyndigheten ang moms på medlemsavgifter

Nu har MVF fått ett positivt Omprövningsbeslut från Skattemyndigeten angående frågan om föreningen är skyldig att betala moms på medlemsavgifterna.
 

En sammanfattning över vad som har hänt inom MVFs ansvarsområde under säsongen.

  • Föreningen har engagerat en redovisningsbyrå AM Esback Redovisning AB att sköta löpande bokföring och årsbokslut.
  • TBK förhandlingarna angående avtal om utnyttjande av toa tömningsstationen i Sätterfjärden har avslutats. TBK har förklarat att man ej har resurser att förhandla, man befarar trängsel vid stationen och inga resurser att ändra i avtalen.
  • Föreningen har begärt omprövning av Skatteverkets beslut att momsbelägga våra medlemsavgifter. Båtplatsavgifterna är sedan tidigare momspliktiga.
  • Rapport om avskjutning av vitkindadgås har lämnats till Länsstyrelsen. Föreningen har ansökt om tillstånd att skjuta 25 gäss under nästa säsong.
  • Föreningen samtyckt med MV att tre granar som står olämpligt och osäkert utmed Spjutvägen kan avverkas genom vägföreningens försorg.
  • MVF har gett Österskärs Fiskeklubb bidrag för utsättning av gös i Sätterfjärden.
  • Uppstädning har skett vid Sätraängsbryggan av ilandfluten brygga/flotte, gamla bojar och annat skräp.

Snart dags för snö och halka!

Snart är vintern här och med den snö och halka. Även i år har vi PEAB som entreprenör. Då är det även dags för lite pekpinnar ....
- tänk på att inte parkera på vägar och trotoarer och försök ställa soptunnor så att snöröjningen inte hindras,
- de utställda sandlådorna är till för våra vägar och inte för privat bruk! Säg gärna till om du märker att de är tomma.
Tänk på att våra vägar inte är de högst priorierade i kommunen. Det kan dröja lite in på dagen innan de snöröjs/sandas. Kör försiktigt!

PEAB har inte maskiner så att de kan snöröja i Branta backen (en service vi försökt upprätthålla under senare år). Är det någon ungdom (under 18 år) som är intresserad av att hjälpa till att skotta och sanda i Branta backen under vintern, hör av er till ordforande.mv@gmail.com.

Kör försiktigt och sätt på er reflexer!
 

Angående parkering på och vid våra vägar.

För föreningens medlemmar finns ett antal parkeringsplatser för personbilar. Dessa parkeringsplatser är till för att ställa upp bilen vid användning av båt eller för gäster och skall inte användas om privata parkeringsplatser. Det är parkeringsförbud på alla våra vägar.

Observa också att Mötesplatser markerade med M inte får användas som parkeringsplats.
Läst mer om ditt ansvar som medlem.
 

Information angående anslutning av avloppsystem till Käppala.

Roslagsvatten och Käppala bjöd in till ett samrådsmöte den 2 juli angående anlsutningen av vårt avloppsystem till Käpplan. Du som inte kunde vara med på mötet kan få information om projektet här. Där finner du också vem du ska kontakta om du har några synpunkter.
 

Ny lag om toatömning från båtar

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:13, är det inte tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåt direkt i havet. Detta gäller från från och med den 1 april 2015
Den närmaste stationen för tömning av septitank är i Tunaviken, ca 15 min från Sätterfjärden.
Mer information i Transportstyrelsen broschyr.
 

Nu startar vi grannsamverkan via en app

Den senaste tiden har det varit en del inbrott och stölder i bostäder och båtar inom vårt område.
Villaägarföreningen och vägföreningen har gemensamt diskuterat vad som kan göras för att stävja detta. Styrelserna kan verka för att vi som grannar kan hjälpas åt att motverka detta genom grannsamverkan. 
I ett första steg att få igång en snabb kommunikation mellan oss grannar så har vi anslutet oss till en app som heter Coyards. Appen är kostnadsfri. Läs mer här  
 

Ditt ansvar som medlem

Dokumentet "Ditt ansvar som medlem" har uppdaterats. Observera att du som fastighetsägare är skyldig att ta hand om det dagvatten som härör från din fastighet. Vägföreningen ha stora problem med att hantera det vatten som rinner ut på vägen från alla, allt mer omfattande, hårdgjorda ytorna. Hur du ska anlägga utfarter, hantera sikttrianglar och träd som sticker ut över vägmarken m.m. kan du utläsa av dokumentet. Kontakta gärna MV om du har frågor när du ska anlägga en ny utfart!
 

Hastighetsbegränsningar på land och i vattnet

Inom hela vårt vägområde gällande maxfart 30 km.
I Sundet och på Sätterfjärden råder en maxfart på 5 knop. Detta gäller alla fordon, även vattenskotrar och jetski. Vi ber är vänligen respektera detta och att ni visar hänsyn till människor och djur inom vårt område. 
 

Policy gällande snöröjning inom Margretelundsvägförenings ansvarsområde

Margretelunds Vägförenings (MV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. MV vill i detta PM förtydliga förenings ansvar. Läs mer här!

En liten rubrik.