Vägar, stigar och trappor

De vägar som ingår i vägföreningens ansvarsområde reglerades av genomförd förrättning. Vägföreningen är anläggningsägare vilket generellt sett innebär att man också ansvarar för drift- och underhåll om inget annat angivits i förrättningen. Vi har valt att dela in våra vägar i: bilvägar, gång-/cykelvägar (GC-vägar) och stigar. Till GC-vägar räknas också trottoarer/gångbaner. Mer Information.

Aktiviteter under 2017

Under året kommer beläggningsarbetet på våra vägar att fortsätta. Detta år är det dags för Rödbosundsvägen och Västerholmsvägen att få ny beläggning.

Aktiviteter som genomförs är:

  • Löpande underhåll (dikesslåtter, slyröjning, skyltar, asfaltering av potthål, rensning av diken och trummor etc.)
  • Dikning och översyn av avrinningssystem
  • Fortsatt arbete med nybeläggning med varmmassa/asfalt.
Observera att MV inte kommer att ta hänsyn till ev. stenläggning etc. på vägmark, fastighetsägarna uppmanas att själva ta ansvar för att denna tas bort från vägmarken.